Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
24 081 697,32 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 998 639,99 zł

Środki własne beneficjenta:
4 083 057,33 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 414 02 33, 32 700 60 52
tel. +48 32 700 60 50 wewn. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od poniedziałku do piątku 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września we wszystkie dni tygodnia:10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Polecamy
Najnowsze informacje
dodano: 25.11.2014 r.

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.518 z późn.zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1490)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii
z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych


1. Przedmiot Przetargu:
Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku   Piastowskim w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wynająć lokal użytkowy o pow. 317,10 m2, usytuowany w piwnicach Domu Książęcego (budynek „D”) Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu.

Nieruchomość zabudowana Zamkiem Piastowskim oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 128/22 (k.m. 1) obręb Bosac o pow. 1, 0980 ha. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu .

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  obszar w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu, nieruchomość stanowiąca dz nr 128/22 zlokalizowana jest w 92,3 % na obszarze oznaczonym symbolem K11UP, tj. na terenach zabudowy usług publicznych, w 2,1% na obszarze oznaczonym symbolem K9KDL, tj na terenach dróg publicznych klasy lokalna  i w 5,6 % na obszarze oznaczonym symbolem K14ZP, tj. na terenach zieleni urządzonej, w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem „A”.

Lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych.

Oczekuje się zagospodarowania lokalu użytkowego w terminie do 1 lutego 2015 r.   Proponowane godziny otwarcia lokalu od 10.00 do 18.00 (w okresie letnim do 22.00).

2. Stawka czynszu:
Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu lokalu w przetargu ustnym nieograniczonym, zgodnie z Uchwałą nr 16/56/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego wynosi: 1 426,95 zł brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT) .

Poza czynszem najmu, najemca będzie zobowiązany do uiszczania opłat niezależnych od wynajmującego, przez które rozumie się opłaty za dostawę do lokalu m.in. energii, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

Najemca zobowiązany jest również do wniesienia kaucji  w wysokości 10 000 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100, która będzie przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z realizacji umowy najmu.

3. Terminy wnoszenia opłat:
Termin wnoszenia czynszu – z góry do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Kaucja - w terminie 14 dni od podpisania umowy najmu.

Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Racibórz.

4. Zasady aktualizacji opłat:
Waloryzacja czynszu – według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni – corocznie w miesiącu następującym po miesiącu jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

6. Wadium
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosły wadium w wysokości: 200zł.
Wadium można wnieść w pieniądzu dokonując wpłaty na konto: 86 1560 0013 2368 0766 4000 0005 z dopiskiem „Wadium – przetarg na najem lokalu”.
Wadium należy wnieść do dnia 23 grudnia 2014r. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.
Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące);
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
Pełnomocnicy osób fizycznych i prawnych winni przedstawić stosowne pełnomocnictwo.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu za najem lokalu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub  zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 
7. Kryterium wyboru oferenta:
Najemca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Kryterium wyboru oferenta: najwyższa zaproponowana miesięczna stawka czynszu za lokal, wywołana trzykrotnie jako ostatnia przez przewodniczącego komisji przetargowej, zamykającego przetarg.

8. Zasady przetargu ustnego nieograniczonego:
a) po wpłacie wadium, określonego w pkt.6, przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, podając do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu,
b) przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,
c) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, czyli 14,27 zł (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych),
d) uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień,
e) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,
f) po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

9. Termin i miejsce przetargu:
Budynek Bramny Zamku Piastowskiego; ul. Zamkowa 2 w Raciborzu ( siedziba Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu) – sala narad pok. F.1.2 – godz. 9.30, 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek)
Przetarg jest jawny.

10. Informacje dodatkowe:
Przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych, (w tym zgodnie z wymogami sanitarnymi) leży w gestii Najemcy. Wszelkie ulepszenia w lokalu mogą być wprowadzone tylko za zgodą Wynajmującego. Wynajmujący nie zwraca nakładów poniesionych na przedmiot najmu.
Ze wzorem umowy najmu można zapoznać się w siedzibie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 32 414 02 33).
Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu
(tel. 32 414 02 33).
Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu  lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Informacje szczegółowe można uzyskać w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu  oraz pod numerem telefonu 32 414 02 33.

Ze wzorem umowy najmu można zapoznać się TUTAJ

więcej »
dodano: 18.12.2014 r.

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy rodzinne miasto odwiedza wielu raciborzan rozsianych po całym świecie. 26 grudnia będzie okazja do zwiedzenia Zamku Piastowskiego.

Po Wigilii i pierwszym dniu Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to zamek i Punkt Informacji Turystycznej są nieczynne, to okazja, by obejrzeć efekty zakończonej w 2012 r. odbudowy Zamku Piastowskiego. - W taki czas do Raciborza zjeżdża wiele osób związanych z naszym miastem i powiatem, które na co dzień rozsiane są po całym świecie. Notujemy wtedy duże zainteresowanie zwiedzaniem zamku. To dlatego 26 grudnia, w godzinach od 10.00 do 18.00, będzie można zwiedzić dawną siedzibę Piastów, obejrzeć m.in. wystawy poświęcone sokolim sztandarom (tylko do 31.12.2014), zamkom i pałacom, izbę tradycji więziennictwa czy pełen ciekawostek skarbiec (w tym strojów do przebierania) - przekonuje Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim. Czynny będzie także Punkt Informacji Turystycznej, pełen darmowych materiałów reklamowych, ale i odpłatnych pamiątek oraz lokalnych wydawnictw.

więcej »
dodano: 18.12.2014 r.

Już 29 grudnia tego roku dowiemy się, kto będzie nowym najemcą zamkowej restauracji. Lokal, o powierzchni ponad 300 m kw., zajmuje przyziemie domu książęcego. Do 23 grudnia przyszli potencjalni najemcy - firmy gastronomiczne mają czas na wpłacenie wadium (200 zł). Są już pierwsze wpłaty. - Cieszy nas to bardzo, bo lokal ma potencjał. Przy dobrej aranżacji wnętrza na pewno wzbogaci ofertę turystyczną zamku - przekonuje Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim. Przetarg nieograniczony ( licytacja ustna) odbędzie się 29 grudnia o 9.30 w sali narad budynku bramnego F.1.2. Najprawdopodobniej od wiosny, czyli z początkiem sezonu turystycznego, zamkowa piwnica znów będzie tętnić życiem. Szczegółowe informacje na temat przetargu można znaleźć na stronie zamekpiastowski.pl

więcej »
dodano: 18.12.2014 r.

Kapliczki wiejskie. Opowieść o cystersach i o Śląsku - wernisaż wystawy fotograficznej Agnieszki Kubicy otworzy 10 stycznia 2015 r. o godz.16.00 nowy sezon wystawienniczy na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Wernisaż rozpocznie projekcja filmu „Kapliczki wiejskie. Świadectwo wiary i polskości”.

Zamek Piastowski – sobota 10.01.2015 godz.16.00 wstęp wolny.

więcej »
dodano: 18.12.2014 r.

Chcielibyśmy zaprosić do nowego portalu http://www.slaskie.travel/ prezentującego atrakcje i produkty turystyczne województwa śląskiego, stworzonego przez Śląską Organizacją Turystyczną.

W portalu znalazły opisy i zdjęcia  dla  1500  atrakcji turystycznych w 4 wersjach językowych (polska, angielska, niemiecka i rosyjska), 250 wirtualnych wycieczek po regionie i obiektach turystycznych, propozycje tras turystycznych oraz kalendarium wydarzeń. Portal w bardzo atrakcyjny sposób przedstawia potencjał turystyczny regionu, propozycje spędzenia wolnego czasu, m.in. dzięki zamieszczonym w nim artykułom. Znajdują się tu również narzędzia umożliwiające tworzenie indywidualnych tras, wycieczek, które po wydrukowaniu mogą służyć jako osobisty mini-przewodnik. Portal jak i wszystkie podserwisy są na bieżąco aktualizowane.

Zapraszamy równocześnie do naszego podserwisu, którym jest powiat raciborski http://powiatraciborski.slaskie.travel/ Tam w jednym miejscu znajdą Państwo m.in. plan aktualnych wydarzeń, aktualności, które odbywają się na terenie całego powiatu raciborskiego. Są audio wycieczki po Raciborzu w dwóch wersjach - dla dorosłych oraz dzieci (również w języku niemieckim), ciekawe galerie. Jest także baza gastronomiczna, noclegowa i wiele innych przydatnych informacji dla miłośników turystyki i nie tylko.

więcej »

« poprzednie 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 192 / 193

Strona główna /Od Hradca do Raciborza poznajemy dziedzictwo Golężyców/Imprezy - zapowiedzi wydarzeń/Szkice literackie o Zamku i okolicy/Atrakcje Zamku Piastowskiego w Raciborzu/O Zamku/Realizacja projektu/Turystyka/Agencja Zamek Piastowski/Aktualności/Imprezy/Multimedia/Linki/Kontakt/Mapa strony/Lokalizator/E-kartki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij