Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
24 081 697,32 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 998 639,99 zł

Środki własne beneficjenta:
4 083 057,33 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 414 02 33, 32 700 60 52
tel. +48 32 700 60 50 wewn. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od poniedziałku do piątku 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września we wszystkie dni tygodnia:10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Polecamy
Najnowsze informacje
dodano: 25.11.2014 r.

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.518 z późn.zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1490)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii
z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych


1. Przedmiot Przetargu:
Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku   Piastowskim w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wynająć lokal użytkowy o pow. 317,10 m2, usytuowany w piwnicach Domu Książęcego (budynek „D”) Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu.

Nieruchomość zabudowana Zamkiem Piastowskim oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 128/22 (k.m. 1) obręb Bosac o pow. 1, 0980 ha. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu .

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  obszar w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu, nieruchomość stanowiąca dz nr 128/22 zlokalizowana jest w 92,3 % na obszarze oznaczonym symbolem K11UP, tj. na terenach zabudowy usług publicznych, w 2,1% na obszarze oznaczonym symbolem K9KDL, tj na terenach dróg publicznych klasy lokalna  i w 5,6 % na obszarze oznaczonym symbolem K14ZP, tj. na terenach zieleni urządzonej, w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem „A”.

Lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych.

Oczekuje się zagospodarowania lokalu użytkowego w terminie do 1 lutego 2015 r.   Proponowane godziny otwarcia lokalu od 10.00 do 18.00 (w okresie letnim do 22.00).

2. Stawka czynszu:
Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu lokalu w przetargu ustnym nieograniczonym, zgodnie z Uchwałą nr 16/56/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego wynosi: 1 426,95 zł brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT) .

Poza czynszem najmu, najemca będzie zobowiązany do uiszczania opłat niezależnych od wynajmującego, przez które rozumie się opłaty za dostawę do lokalu m.in. energii, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

Najemca zobowiązany jest również do wniesienia kaucji  w wysokości 10 000 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100, która będzie przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z realizacji umowy najmu.

3. Terminy wnoszenia opłat:
Termin wnoszenia czynszu – z góry do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.

Kaucja - w terminie 14 dni od podpisania umowy najmu.

Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Racibórz.

4. Zasady aktualizacji opłat:
Waloryzacja czynszu – według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni – corocznie w miesiącu następującym po miesiącu jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

6. Wadium
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosły wadium w wysokości: 200zł.
Wadium można wnieść w pieniądzu dokonując wpłaty na konto: 86 1560 0013 2368 0766 4000 0005 z dopiskiem „Wadium – przetarg na najem lokalu”.
Wadium należy wnieść do dnia 23 grudnia 2014r. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.
Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące);
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
Pełnomocnicy osób fizycznych i prawnych winni przedstawić stosowne pełnomocnictwo.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu za najem lokalu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej
i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku   Piastowskim w Raciborzu . Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub  zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 
7. Kryterium wyboru oferenta:
Najemca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Kryterium wyboru oferenta: najwyższa zaproponowana miesięczna stawka czynszu za lokal, wywołana trzykrotnie jako ostatnia przez przewodniczącego komisji przetargowej, zamykającego przetarg.

8. Zasady przetargu ustnego nieograniczonego:
a) po wpłacie wadium, określonego w pkt.6, przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, podając do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu,
b) przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,
c) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, czyli 14,27 zł (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych),
d) uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień,
e) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,
f) po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

9. Termin i miejsce przetargu:
Budynek Bramny Zamku Piastowskiego; ul. Zamkowa 2 w Raciborzu ( siedziba Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu) – sala narad pok. F.1.2 – godz. 9.30, 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek)
Przetarg jest jawny.

10. Informacje dodatkowe:
Przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych, (w tym zgodnie z wymogami sanitarnymi) leży w gestii Najemcy. Wszelkie ulepszenia w lokalu mogą być wprowadzone tylko za zgodą Wynajmującego. Wynajmujący nie zwraca nakładów poniesionych na przedmiot najmu.
Ze wzorem umowy najmu można zapoznać się w siedzibie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 32 414 02 33).
Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu
(tel. 32 414 02 33).
Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu  lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Informacje szczegółowe można uzyskać w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu  oraz pod numerem telefonu 32 414 02 33.

więcej »
dodano: 21.11.2014 r.

W tym roku Festiwal ponownie odbędzie się w wyremontowanym Zamku Piastowskim w Raciborzu. Trzydniowy Festiwal rozpocznie tradycyjnie już w piątek 28 listopada blok szkolny. W sobotę będą slajdowiska i ciekawe prelekcje a na zakończenie, w niedzielę 30 listopada warsztaty podróżnicze. W tym roku, gościem specjalnym będzie Adam Bielecki. Sprawdź gdzie można kupić bilety oraz jaki przygotowali organizatorzy program!

więcej »
dodano: 21.11.2014 r.

W piątek 21 listopada 2014 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu zakończyły się wydarzenia związane ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości. Raciborski zamek już po raz drugi wpisał się w ogólnopolski program przedsięwzięć związanych z przedsiębiorczością. Tegoroczne hasło Global Entrepreneurship Week to „Przedsiębiorczość ma wiele twarzy”. W Raciborzu promowane były małe i średnie przedsiębiorstwa tworzone przez przedsiębiorczych mieszkańców powiatu raciborskiego. Jak się okazuje, mają na koncie sporo sukcesów a za ich przykładem może iść wielu młodych mieszkańców powiatu. Ich przedstawiciele opowiadali jak narodziły się ich przedsięwzięcia gospodarcze i czy trudno jest być na przysłowiowym swoim. Uczestnicy spotkań, przede wszystkim uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w trakcie spotkań mogli zadawać pytania, jak również porozmawiać w kuluarach. Tematycznie bloki wykładowe zostały podzielone na trzy sektory: 1. turystyka, gastronomia, agroturystyka; 2. manufaktury/technologie oraz 3. usługi/innowacje. Były wykłady, prezentacje oraz małe wystawy.

więcej »
dodano: 20.11.2014 r.

W czwartek 20 listopada 2014 r. w domu książęcym na Zamku Piastowskim, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu dr hab. Michał Szepelawy i przewodniczący Towarzystwa Gimnastycznego i Klubu Olimpijczyka „Sokół” w Raciborzu Wojciech Nazarko podpisali umowę partnerską i oficjalnie zainaugurowali współpracę. Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia.

więcej »
dodano: 20.11.2014 r.

Przypomnijmy, już po raz drugi Zamek Piastowski w Raciborzu wpisuje się w ogólnopolski program przedsięwzięć związanych ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości. W czwartek 20 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej w dawnej siedzibie Piastów odbyły się dwa rodzaje szkoleń. Pierwsze dotyczyło „Dyplomacji ekonomicznej”, zaś drugie „Poszukiwania zatrudnienia w instytucjach i organizacjach międzynarodowych”. Szkolenie poprowadzili - Paweł Ożóg i Paweł Seruga, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. W szkoleniu wzięło udział około 85 osób. Zapraszamy do galerii zdjęć.

więcej »

« poprzednie 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 188 / 189

Strona główna /Regulamin konkursu plastycznego „EKO ŚWIĘTA 2014”/Od Hradca do Raciborza poznajemy dziedzictwo Golężyców/Imprezy - zapowiedzi wydarzeń/Szkice literackie o Zamku i okolicy/Atrakcje Zamku Piastowskiego w Raciborzu/O Zamku/Realizacja projektu/Turystyka/Agencja Zamek Piastowski/Aktualności/Imprezy/Multimedia/Linki/Kontakt/Mapa strony/Lokalizator/E-kartki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij