Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 700 60 52
tel. 32 414 02 33 wew. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od wtorku do piątku: 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • od wtorku do niedzieli: 10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Relizacja projektu
Rozmiar tekstu A A A

Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
dodano: 04.02.2010 r.
Opis projektu

Zakładane cele i efekty realizacji projektu.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i wzbogacanie funkcji miejskich głównych węzłów sieci osadniczej Subregionu Zachodniego, pozwalających im konkurować w skali Kraju i Europy oraz spełniać swoje zadania wobec regionu. Celem szczegółowym jest wykreowanie markowego produktu turystki kulturowej w historycznym mieście przygranicznym Racibórz.

Projekt poprzez wykreowanie markowego produktu turystyki kulturowej regionu raciborskiego istotnie wpływa na zwiększenia atrakcyjności turystycznej Ziemi Raciborskiej, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki oraz atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Raciborskiego. Ze względu na fakt, iż turystyka daje możliwość dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego oczekuje się, iż realizacja projektu w ujęciu długofalowym przyczyni się do generowania nowych miejsc pracy, podnoszenia poziomu życia społeczeństwa i zwiększania konkurencyjności regionów przy zachowaniu tradycyjnych wartości polskiego społeczeństwa i w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Realizacja projektu jest zgodna z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007÷2013, a w szczególności z Priorytetem VI programu pt. „Zrównoważony rozwój miast”, a w nim z Działaniem 6.1 „Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu”. Celem tego działania jest bowiem utrzymanie i wzbogacanie funkcji miejskich głównych węzłów sieci osadniczej województwa śląskiego, pozwalających im konkurować w skali kraju i Europy oraz spełniać swoje zadania wobec regionu.

Z celem technicznym (bezpośrednim) realizacji projektu, którym jest rewaloryzacja obiektów Zamku Piastowskiego w Raciborzu związane jest również osiągnięcie licznych celów społecznych i ekonomicznych.

Bezpośrednim efektem rzeczowym projektu będzie zabezpieczeniem postępującego niszczenia Budynku Bramnego, którego zły stan techniczny stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających na dziedzińcu zamkowym. Realizacja inwestycji pozwoli na zapewnienie bezpiecznego stanu technicznego użytkowania budynku Bramnego, wyeksponowanie wartości historycznych obiektu i terenu, jednocześnie stworzenie optymalnych warunków działalności agencji obsługi Centrum oraz obsługi ruchu turystycznego, a także zagospodarowanie terenu Dziedzińca Zamkowego dla celów organizacji imprez plenerowych.

Rezultaty, czyli korzyści, jakie wynikną z realizacji projektu bezpośrednio po jego zakończeniu związane są przede wszystkim z uruchomieniem imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu ponadlokalnym w historycznym miejscu bardzo dobrze rozpoznawalnym przez społeczeństwo i szczególnie predysponowanym do tego celu. Przewiduje się, że liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem wyniesie docelowo ok. 10 rocznie.

Planowana liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem będzie wynosiła 3 000 osób, w tym 1 500 kobiet.
W związku z planowaną funkcją informacji i obsługi turystycznej oraz administracyjnej w budynku bramnym zakłada się stworzenie nowych miejsc pracy. Planuje się zatrudnienie 10 osób, co pozwoli na zmniejszenie liczby bezrobotnych w Powiecie Raciborskim.

Projekt jest komplementarny w stosunku do już istniejącej infrastruktury – obejmuje bowiem rewaloryzację istniejących obiektów i budynków. Jest również zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewidywane nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania

Całkowite nakłady rzeczowe na roboty budowlano - montażowe i wyposażenie obiektu wynoszą łącznie 22 389 714,33 PLN brutto. Nakłady przedinwestycyjne, w skład których zaliczono koszty Studiów Wykonalności i dokumentacji projektowej wynoszą 461 770,00 PLN brutto. Do kosztów kwalifikowanych projektu zaliczono również:

 • nadzory inwestorskie: 532 015,67 PLN brutto,
 • nadzór autorski: 50 000,00 PLN brutto,
 • nadzór konserwatorski i badawczy: 60 500,00 PLN brutto,
 • badania architektoniczne budynku bramnego: 20 600,00 PLN brutto,
 • nadzór archeologiczny: 36 600,00 PLN brutto,
 • promocję projektu: 48 800,00 PLN brutto.

Całkowite koszty kwalifikowane na realizację inwestycji w cenach stałych wynoszą zatem 23 600 000,00 PLN brutto.

Planowany harmonogram realizacji

Planowany harmonogram realizacji inwestycji (począwszy od złożenia wniosku o dofinansowanie aż do końcowego rozliczenia inwestycji), został zaplanowany na 12 kwartałów (3-letni cykl realizacji). Dwa pierwsze kwartały zostały przeznaczone na sprawy formalno – prawne, związane z ubieganiem się o dotację z EFRR oraz przygotowywaniem i ogłaszaniem przetargu na I etap realizacji projektu. Kwartał drugi to rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę Etapu I (wybór wykonawcy i podpisanie umowy) i rozpoczęcie robót budowlanych dla Etapu I. Na prace budowlano – montażowe Etapu I przewidziano łącznie 4 kwartały. Etapy II i III rozpoczną się w I kwartale 2009r. od ogłoszenia przetargów na wybór wykonawcy i nadzór inwestorski. W ostatnim kwartale cyklu inwestycyjnego (IV kwartał 2010r.), po zakończeniu robót budowlano – montażowych nastąpi zakończenie wyposażania i odbiór obiektu, oddanie do eksploatacji i końcowe rozliczenie inwestycji z wykonawcami oraz instytucjami współfinansującymi.

Definicja projektu

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja obiektów Zamku Piastowskiego w Raciborzu na cele utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej służące szeroko rozumianej edukacji kulturowej.
Program odbudowy i uruchomienia kompleksu zamkowego podzielono na etapy:

 • remont i adaptacja Budynku Bramnego „F” na centrum organizacji imprez zamkowych,
 • remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego „D” na cele wystawiennicze i naukowe,
 • remont i adaptacja Budynku Słodowni „B” na cele gastronomiczne, artystyczne, naukowe, noclegowe i magazynowo – techniczne (zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach projektu to: roboty przygotowawcze i pomocnicze, budowlano-konstrukcyjne, pokrycie dachowe, elementy ślusarsko-kowalskie, okna i drzwi zewnętrzne, przepona pozioma, tynki zewnętrzne budynku Słodowni, osadzenie podokienników zewnętrznych),
 • rewaloryzacja Dziedzińca Zamkowego i jego adaptacja na potrzeby spektakli i koncertów plenerowych wraz z wyposażeniem oraz roboty zabezpieczające przyziemie kaplicy i mury obronne.

Prace budowlane obejmują przede wszystkim przygotowanie terenu pod budowę (prace rozbiórkowe) oraz roboty budowlano – konstrukcyjne i instalacyjno – wyposażeniowe.

W ramach projektu zostaną zrewaloryzowane obiekty Zamku Piastowskiego o następujących powierzchniach:

Budynek Bramny „F”:

 • Powierzchnia zabudowy: 297,42 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 284,36 m2
 • Kubatura budynku: 4 130,00 m3

Budynek Mieszkalny „D”:

 • Powierzchnia zabudowy: 783,38 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 2 199,80 m2
 • Kubatura budynku: 12 713,30 m3

Budynek Słodowni „B”:

 • Powierzchnia zabudowy: 525,70 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 1 800,00 m2
 • Kubatura budynku: 9 160,50 m3

Dziedziniec Zamkowy:

 • Powierzchnia działki: 12 787 m2
 • Powierzchnia zabudowy budynkami: 1 515,07 m2
 • Powierzchnia do zagospodarowania objęta projektem: 3 600 m2

Realizacja analizowanego projektu jest zapisana w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Raciborskiego na lata 2008-2010, a także wynika z zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008÷2015 [1] w zakresie dotyczącym Celów rozwoju turystyki i rekreacji. Projekt ten stanowi więc kontynuację wieloletniej polityki powiatu, mającej na celu spopularyzowanie i ożywienie istniejących w powiecie atrakcyjnych obiektów turystycznych.

Projekt poprzez wykreowanie markowego produktu turystyki kulturowej regionu raciborskiego istotnie wpływa na zwiększenia atrakcyjności turystycznej Ziemi Raciborskiej, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki oraz atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu Raciborskiego. Ze względu na fakt, iż turystyka daje możliwość dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego, oczekuje się, iż realizacja projektu w ujęciu długofalowym przyczyni się do generowania nowych miejsc pracy, podnoszenia poziomu życia społeczeństwa i zwiększania konkurencyjności regionów przy zachowaniu tradycyjnych wartości polskiego społeczeństwa i w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu przewidziano możliwość dostępu wszystkich funkcji ogólnodostępnych w budynku D (poza pomieszczeniami poddaszy) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Strona główna /Projekt „Przy książęcym stole”/Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki/Deklaracja dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij