Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 700 60 52
tel. 32 414 02 33 wew. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od wtorku do piątku: 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • od wtorku do niedzieli: 10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Aktualności
Rozmiar tekstu A A A
Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie o przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego na Zamku Piastowskim na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii
 
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
dodano: 10.05.2022 r.
Ogłoszenie o przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego na Zamku Piastowskim na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii

Wyciąg z ogłoszenia w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych

1. Zamek Piastowski w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wynająć lokal użytkowy o pow. 317,10 m2, usytuowany w piwnicach Domu Książęcego (budynek „D”) Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu.

2. Nieruchomość zabudowana Zamkiem Piastowskim oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 128/22 (k.m. 1) obręb Bosac o pow. 1, 0980 ha. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

3. Opis nieruchomości:

Lokal posiada niezależne wejście od strony dziedzińca zamkowego oraz wejście gospodarcze od strony placu gospodarczego. Lokal składa się z dwóch małych sal konsumpcyjnych 43,6 m2 i 25,5 m2, dużej sali bankietowej 68,3 m2, przygotowalni, zmywalni, rozdzielni, pomieszczeń gospodarczych i WC. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00053850/6, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego.

4. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  obszar w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu, nieruchomość stanowiąca dz nr 128/22 zlokalizowana jest w 92,3 % na obszarze oznaczonym symbolem K11UP, tj. na terenach zabudowy usług publicznych, w 2,1% na obszarze oznaczonym symbolem K9KDL, tj na terenach dróg publicznych klasy lokalna  i w 5,6 % na obszarze oznaczonym symbolem K14ZP, tj. na terenach zieleni urządzonej, w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem „A”.

5. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Brak.

6. Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca 2022 r. o godzinie 9:30

w Budynku Bramnym, ul. Zamkowa 2 w Raciborzu

(siedziba Zamku Piastowskiego w Raciborzu) – sala narad pok. F.1.2

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu lokalu w przetargu ustnym nieograniczonym, zgodnie z Uchwałą nr  74/378/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, zlokalizowanego na Zamku Piastowskim w Raciborzu wynosi: 3170,10 zł netto (stawka  nie zawiera podatku VAT).

7. Poza czynszem najmu, najemca będzie zobowiązany do uiszczania opłat niezależnych od wynajmującego, przez które rozumie się opłaty za dostawę do lokalu m.in. energii, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

8. Najemca zobowiązany jest również do wniesienia kaucji  w wysokości: 10 000 zł, (słownie: dziesięciu tysięcy złotych 00/100), która będzie przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z realizacji umowy najmu.

9. Wysokość wadium wynosi: 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych).

Wadium można wnieść w pieniądzu dokonując wpłaty na konto: 86 1560 0013 2368 0766 4000 0005 z dopiskiem „Wadium – przetarg na najem lokalu”.

Wadium należy wnieść do dnia 10 czerwca 2022 r. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

10. Informacje dodatkowe:

Przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych, (w tym zgodnie z wymogami sanitarnymi) leży w gestii Najemcy. W gestii Najemcy również pozostaje pomalowanie dwóch małych sal konsumpcyjnych oraz sali bankietowej. Restauracja została wyposażona w niezbędne sprzęty potrzebne do prowadzenia działalności zgodnie z załącznikiem nr 1 (wykaz sprzętu) i załącznikiem nr 2 (zdjęcia poglądowe z rozmieszczeniem sprzętu).

Wszelkie ulepszenia w lokalu mogą być wprowadzone tylko za zgodą Wynajmującego. Wynajmujący nie zwraca nakładów poniesionych na przedmiot najmu.

Informacje szczegółowe można uzyskać w siedzibie Zamku Piastowskiego, przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu oraz pod numerem telefonu +48 32 414 02 33 oraz na stronie internetowej:

https://bip.powiatraciborski.pl/agencja_promocji/nieruchomoscidowynajecia.html


Galeria
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
Strona główna /XIII Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej - Racibórz 2023/Projekt „Przy książęcym stole”/Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki/Deklaracja dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij