Menu główne

Imprezy

Finansowanie

Projekt: "Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu"

Beneficjent: Powiat Raciborski

Całkowity koszt projektu:
23 964 731,63 zł

Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
19 646 860,69 zł

Środki własne beneficjenta:
4 317 870,94 zł

 


Punkt Informacji Turystycznej

ul. Zamkowa 2
47-400 Racibórz
Budynek Bramny

tel. +48 32 700 60 52
tel. 32 414 02 33 wew. 105

e-mail: zamekraciborz@silesia.travel, it@zamekpiastowski.pl, promocja@zamekpiastowski.pl

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwarty jest w następujących dniach i godzinach:

 1. w okresie od 1 października do 31 marca:
  • od wtorku do piątku: 9.00-16.00,
  • w soboty, niedziele i święta: 10.00-18.00,
 2. w okresie od 1 kwietnia do 30 września:
  • od wtorku do niedzieli: 10.00-18.00,
 3. Punkt Informacji Turystycznej i Zamek są zamknięte:
  • 1 stycznia (Nowy Rok),
  • w sobotę i niedzielę wielkanocną,
  • 1 listopada,
  • 24 i 25 grudnia.
Aktualności
Rozmiar tekstu A A A
 
dodano: 10.04.2013 r.

10 kwietnia 2013 r. w Zamku Piastowskim w Raciborzu pasowano uczniów Mechanika na honorowych krwiodawców. Młodzież ucząca się w Zespole Szkół Mechanicznych chętnie bierze udział w akcjach oddawania krwi. W Zamku Piastowskim w Raciborzu wyróżniono 38 młodych krwiodawców. ZSM wspiera idee honorowego krwiodawstwa od wielu już lat. Z działań swoich uczniów dumny jest dyrektor ZSM – Sławomir Janowski, który podkreślił, że duży wpływ na powodzenie akcji mają także nauczyciele pracujący w jego placówce.

Uczniów do udziału w akcji oddawania krwi zachęcają Helena Krettek i Weronika Hiltawska – opiekunki szkolnego koła PCK. Na uroczystości była obecna dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu – Maria Wiecha, która porównała postawę młodzieży do zachowania średniowiecznych rycerzy. Po części oficjalnej uczniowie Mechanika zaprezentowali gościom swoje zdolności aktorskie, bawiąc wszystkich humorystyczną opowieścią o polskiej służbie zdrowia. W uroczystości wzięło udział około 130 osób. W galerii FOTO.

więcej »
dodano: 10.04.2013 r.

18 kwietnia 2013 r. (czwartek) w Zamku Piastowskim w Raciborzu odbędą się IV Powiatowe Targi Edukacyjne pod patronatem Starosty Raciborskiego. Targi potrwają od godz. 11.00 do 16.30.

Doradcy metodyczni w Raciborzu zapraszają nauczycieli oraz pedagogów wszystkich typów szkół powiatu raciborskiego do wzięcia udziału w Targach Edukacyjnych, gdzie zostanie zaprezentowana aktualna oferta wydawnicza podręczników, materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych, takich wydawnictw jak: Oxford, Nowa Era, SOP, REA (bogata oferta podręczników do przedmiotów zawodowych oraz podręczników do nauczania języków obcych zawodowych), WSiP oraz wielu innych.

Uczestnicy otrzymają nieodpłatne materiały oraz będą mogli zakupić książki w promocyjnych cenach.

W czasie trwania Targów odbędą się także nieodpłatne warsztaty.

Program szkoleń:

12.00-12.45 - Więcej lepiej super! Czyli co nowego w klasach I-III na lekcjach języka angielskiego. Wydawnictwo Oxford (dla nauczycieli szkół podstawowych klas 1-3);

13.00-14.00 - Krok po kroku, czyli praca z grupami o zróżnicowanym poziomie znajomości języka angielskiego. Wydawnictwo Oxford. (dla nauczycieli szkół podstawowych klas 4-6);

13.00-14.00 - Wie ich aus meinem Unterricht das Beste machen kann? Lehrem und Spiele - methodische Tipps und Tricks. Wydawnictwo PWN (dla nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia);

14.00-15.30 - Inicjacja kluczowe doświadczenie w rozwoju seksualnym, kluczowy kłopot dla pedagogów - seksuolog W. Sokoluk - autor międzynarodowych programów profilaktycznych agendy ONZ (dla wszystkich nauczycieli i wychowawców).

Zapraszamy!

więcej »
dodano: 09.04.2013 r.

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z późn.zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. 2004r., Nr 207 poz. 2108)

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych

1. Przedmiot Przetargu:
Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku   Piastowskim w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wynająć lokal użytkowy o pow. 317,10 m2, usytuowany w piwnicach Domu Książęcego (budynek „D”) Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu.

Nieruchomość zabudowana Zamkiem Piastowskim oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 128/22 (k.m. 1) obręb Bosac o pow. 1, 0980 ha. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego  obszar w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu, nieruchomość stanowiąca dz nr 128/22 zlokalizowana jest w 92,3 % na obszarze oznaczonym symbolem K11UP, tj. na terenach zabudowy usług publicznych, w 2,1% na obszarze oznaczonym symbolem K9KDL, tj na terenach dróg publicznych klasy lokalna  i w 5,6 % na obszarze oznaczonym symbolem K14ZP, tj. na terenach zieleni urządzonej, w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem „A”.

Lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych.

Oczekuje się zagospodarowania lokalu użytkowego w terminie do 1 lipca 2013 r. (letnich wakacji 2013 r.). Proponowane godziny otwarcia lokalu od 10.00 do 18.00 (w okresie letnim do 22.00).

2. Stawka czynszu:
Miesięczna stawka czynszu zostanie określona w przetargu na najem przedmiotu przetargu w wysokości minimum 4,50 zł/m2, zgodnie z Uchwałą nr 16/56/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

Minimalny miesięczny koszt wynajęcia przedmiotowego lokalu wynosi:
4,50 zł/m² x 317,10 m² = 1426,95 zł plus opłaty za media.

3.Terminy wnoszenia opłat:
Termin wnoszenia czynszu – z góry do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.
Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Racibórz.

4. Zasady aktualizacji opłat:
Waloryzacja czynszu – według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni – corocznie w miesiącu następującym po miesiącu jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5.Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

6.Wadium
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosły wadium w wysokości: 200zł.
Wadium należy wnieść w pieniądzu dokonując wpłaty na konto: 02 8475 0006 2001 0013 5702 0009 z dopiskiem „Wadium – przetarg na najem lokalu”. Kopie dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Wadium należy wnieść do dnia 8 maja 2013 ( nie później niż 3 dni przed przetargiem). Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli uznanie rachunku kwotą wadium nastąpiło przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu za najem lokalu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu . Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 
7. Kryterium wyboru oferenta:
Kryterium wyboru oferenta jest zaproponowana stawka czynszu za 1 m2 powierzchni/miesiąc.

8. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
b) datę sporządzenia oferty,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
d) proponowaną stawkę czynszu (bez mediów) za 1 m2/miesiąc.

Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.

9. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:
Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG NA LOKAL” do dnia 10 maja 2013 r. do godz. 09.00 (wyznaczony termin składania ofert nie może upłynąć później niż 3 dni przed terminem przetargu) w pok. F.1.7. w Budynku Bramnym Zamku Piastowskiego; ul. Zamkowa 2 w Raciborzu ( siedziba Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu).
Oferty zostaną otwarte w dniu 13 maja 2013 r. o godz. 9.30  w siedzibie Zamawiającego - pok. F.1.2. Otwarcie ofert jest jawne.

10. Informacje dodatkowe:
Przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych, (w tym zgodnie z wymogami sanitarnymi) leży w gestii Najemcy.
Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu ( tel.32 414 02 33).

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku   Piastowskim w Raciborzu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Informacje szczegółowe można uzyskać w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu oraz pod numerem telefonu 32 414 02 33.

Wersja PDF do pobrania TUTAJ

więcej »
dodano: 06.04.2013 r.

W nocy z 5 na 6 kwietnia 2013 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się noc z horrorem, przygotowana wspólnie z Muzeum Horroru w Wojnowicach. Ze starego pałacu rodziny von Banck przyjechały do dawnej siedziby Piastów niecodzienne eksponaty.

Niemałym wrażeniem dla uczestniczących w tym niecodziennym przedsięwzięciu była możliwość zwiedzenia domu książęcego późną nocą, przy wątłym oświetleniu wnętrz, w których pojawiła się w pięknej szacie królowa śniegu z baśni Andersena. Każdy mógł z królową porozmawiać i zrobić sobie z nią zdjęcie. Zamek Piastowski włączył się w organizowaną przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu Arturiańską Noc z Andersenem. Około północy w zamkowych komnatach pojawiły się dzieci uczestniczące w tym przedsięwzięciu.

Bardzo licznie zgromadzona publiczność (około 230 osób) miała ponadto okazję zobaczenia premiery filmu o zamkowych podziemiach, autorstwa Adriana Szczypińskiego. Zdjęcia do filmu realizowane były w marcu 2013 roku. W galerii zapraszamy do oglądania zdjęć.

więcej »
dodano: 04.04.2013 r.

Rozpoczną w Zabrzu pod kopalnią Guido a potem zawitają do Rybnika oraz do powiatu raciborskiego, w tym na raciborski Zamek Piastowski. O kim mowa? O uczestnikach Zlotu Miłośników Klasycznych Volkswagenów.

Zlot odbędzie się 13 i 14 kwietnia pod patronatem posła RP Henryka Siedlaczka. Udział zapowiedziało już kilkudziesięciu uczestników, jeżdżących tzw. youngtimerami. Na zamkowym dziedzińcu w Raciborzu pojawią się w niedzielę popołudniem. Każdy raciborzanin będzie mógł obejrzeć samochody a także porozmawiać z ich właścicielami. Zainteresowanych zapraszamy na stronę zamekpiastowski.pl oraz na nasz profil na facebook.com, gdzie podamy wkrótce dokładną godzinę przyjazdu volkswagenów.

Polecamy uwadze redakcji imprezy, które odbędą się na Zamku Piastowskim w Raciborzu:

1. 10 kwietnia - pasowanie na honorowego krwiodawcę, impreza organizowana wspólnie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Raciborzu.

2. 16 kwietnia godz. 12.00 - inauguracja prac nad nową strategią powiatu raciborskiego na lata 2014-2020, w spotkaniu weźmie udział około 60 osób - samorządowców, dyrektorów jednostek powiatowych oraz pracowników Starostwa Powiatowego, a jego moderacją zajmie się dr Krzysztof Wrana z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

3. Targi podręczników dla nauczycieli, 18 kwietnia, godz. 11.00-16.00.

więcej »
Archiwum aktualności
Wybierz miesiąc:Wybierz rok:
Strona główna /Projekt „Przy książęcym stole”/Projekt „Wspólna historia poprzez zabawę”/RODO - Klauzule Informacyjne/Imprezy - Zapowiedzi/Cennik/Aktualności/Turystyka/Kontakt/O Zamku/Multimedia/Archiwum Wydarzeń/Linki/Mapa strony/Realizacja Projektu/Lokalizator/E-kartki/Deklaracja dostępności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

© Powiat Raciborski / Projekt i wykonanie: Margomedia
Portal www.zamekpiastowski.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij